Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Llywodraethu a Buddsoddi

Llywodraethu

Rhaid i Gronfa Bensiwn RhCT sicrhau bod trefniadau llywodraethu cadarn yn eu lle i wneud yn siŵr bod y Gronfa yn cael ei chynnal mewn modd didrafferth.

Mae ein dogfennau polisi i’w gweld yma.

Mae’r strwythur llywodraeth gronfa’n ar gael  i weld yn y Datganiad Polisi Llywodraethu’r Gronfa Bensiwn dogfen, sy’n ar gael yma.  

Bwrdd Pensiwn Lleol

Yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013, roedd hi’n ofynnol i’r Gronfa Bensiwn (erbyn 1 Ebrill 2015) benodi Bwrdd Pensiwn Lleol i helpu Awdurdod Gweinyddu Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, ac yntau’n rheoli’r cynllun, i wneud y canlynol:

  • Sicrhau cydymffurfiaeth â’r Prif Reoliadau ac unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n ymwneud â llywodraethu a gweinyddu’r CPLlL;
  • Sicrhau cydymffurfiaeth â’r gofynion wedi’u gorfodi mewn perthynas â’r CPLlL gan y Rheolydd Pensiynau; a
  • Sicrhau bod y Rheolwr Cynllun yn llywodraethu ac yn gweinyddu’r CPLlL mewn modd effeithiol ac effeithlon

Erbyn hyn, mae aelodau’r Bwrdd Pensiwn wedi cael eu penodi. Mae’n cynnwys dau gynrychiolydd sy’n gyflogwyr, a dau sy’n aelodau. Mae modd gweld cofnodion cyfarfod Cyngor RhCT pan benodwyd yr aelodau i’r Bwrdd yma. Mae modd gweld y Cylch Gorchwyl yma, ac mae copi o Ffurflen Gais y Bwrdd Pensiwn a gafodd ei defnyddio i recriwtio aelodau’r Bwrdd i’w weld yma.

Cynrychiolwyr sy’n Gyflogwyr: Cyfrifol am gynrychioli holl Gyflogwyr y Gronfa (Cyrff sydd wedi’u cofrestru, eu dynodi a’u derbyn)

  • Yr Athro Hugh Coombs (Cadeirydd), Prifysgol De Cymru
  • Mr David Francis (Cyfarwyddwr Cyllid), Coleg y Cymoedd

Cynrychiolwyr sy’n Aelodau: Cyfrifol am gynrychioli holl Aelodau’r Cynllun (Aelodau Gweithredol, Gohiriedig ac Aelodau sy’n Bensiynwyr.

  • Mr Rob Whiles, Pensiynwr
  • Mrs Cindy Absalom - Cynrychiolydd Aelodau

Cafodd cyfarfod cyntaf y Bwrdd Pensiwn Lleol ei gynnal ar 15 Gorffennaf 2015.

Cofnodion o Gyfarfod Bwrdd Pensiwn RhCT

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 15 Tachwedd 2021

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 09 Awst 2021

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 26 Ebrill 2021

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 20 Ionawr 2021

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 03 Tachwedd 2020

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 05 Awst 2020

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 31 Ionawr 2020

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 29 Tachwedd 2019

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 16 Awst 2019

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 11 Ionawr 2019

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 05 Tachwedd 2018

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 08 Awst 2018

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 30 Ebrill 2018

Agenda Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn 30 Ebrill 2018

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 1 Medi 2017

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwm 16 Mehefin 2017

Agenda’r Bwrdd Pensiwn 16 Mehefin 2017 (DWYIEITHOG)

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwn 09.02.2017 (DWYIEITHOG)

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwn 20 Hydref 2016

Agenda Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn 20 Hydref 2016

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwn 22 Ebrill 2016

Agenda Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn 22 Ebrill 2016

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwn 27 Ionawr 2016

Agenda Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn 27 Ionawr 2016

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwn 5 Tachwedd 2015

Cofnodion o Gyfarfod y Bwrdd Pensiwn 15 Gorffennaf 2015

Strategaeth y Gronfa - Pwyllgor y Gronfa a Bensiwn

Pwyllgor y Gronfa Bensiynau sy'n trafod penderfyniadau strategol y Gronfa, ac ef sy'n cytuno arnyn nhw. Bwriwch olwg ar Agendâu a Chofnodion Cyfarfodydd yma