Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Daeth y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol

Daeth y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol i rym ar 25 Mai 2018. O dan y rheoliadau newydd yma, mae Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf yn Rheolwr Data. Mae hyn yn golygu ein bod ni'n storio, cadw a rheoli eich data personol yn unol â'r gofynion statudol er mwyn ein galluogi ni i weinyddu'ch pensiwn.  Er mwyn ein galluogi ni i gyflawni ein dyletswyddau, mae'n ofynnol i ni rannu'ch gwybodaeth gyda chyrff penodol, ond dim ond mewn rhai amgylchiadau y bydd hynny.  Ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y data rydyn ni'n eu cadw a'r hyn rydyn ni'n ei wneud gyda'r data hynny? Edrychwch ar ein Hysbysiad Preifatrwydd llawn drwy glicio yma. Mae modd darllen Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â'r RhDDC yma hefyd.

Mae Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hefyd wedi'i ddosbarthu i'n Cyflogwyr Cronfa sy'n amlinellu sut y bydd data'n cael eu rhannu rhyngddyn nhw a'r Gronfa.

Os oes cwestiynau gyda chi ynglŷn â sut mae'r gronfa yn ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni.

Cadw Data

 Byddwn ni ond yn cadw eich data personol tra bydd ei angen ar gyfer bodloni'r dibenion tu ôl i'w gasglu yn y lle cyntaf.  Rhaid i ni gadw ambell gofnod yn sgil rhwymedigaeth statudol i wneud hynny neu am fod angen yr wybodaeth arnon ni i allu ymateb i gwestiynau a allai godi ynghylch cyfrifo'r buddion a dalwyd yn y gorffennol.  Mae'r polisi cadw Cronfeydd Data, sydd i'w weld yma yn nodi'r mesurau mae Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf yn eu defnyddio.

Tudalennau yn yr adran yma